Projekt „Päevakeskus”

Projekti ülevaade

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”.

Projekti nimetus „PÄEVAKESKUS” (päevakeskuse loomine ja käivitamine).

Projekti lühikokkuvõte
Päevakeskuse loomine ja käivitamine igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks psüühikahäiretega toimetulekuraskustega täiskasvanutele. Eesmärk on parandada erivajadustega inimeste toimetulekut ühiskonnas, tööl, kodus. Projekti käigus kohandatakse ja sisustatakse ruumid, palgatakse töötajad erivajadustega inimeste õpetamiseks, juhendamiseks, tööharjumuste kujundamiseks ja vaba aja veetmiseks. Päevakeskuse tegevustes on teenusele suunatud puudega inimesel lisaks huvitegevustele võimalus omandada tööharjumus, tutvuda töökeskonnaga ja soovi korral asuda toetatud töötamise teenusele. Sealt edasi juba avatud tööturule. Toetatud töötamise teenusel on kliendid vastavalt võimetele ja oskustele osalise koormusega lepingulisel tööl. Päevakeskuse avamisel on neil võimalus vajadusel töökeskonnast väljuda, puhkamiseks ja tööpingete maandamiseks.

Projekti tulemuseks on:

  • tegutsev päevakeskus, mis omab tegevusluba kuni 40-le kliendile (puudega inimesele).
  • sõlmitud on lepingud teenuse osutamiseks vähemalt 10-le kliendile ja tööleping vähemalt 1 tegevusjuhendajaga.
  • olemas on vähemalt 2 kohaliku omavalitsuse/ministeeriumiga sõlmitud koostöölepet.
  • eesmärk on suurendada aastate 2013-2016 jooksul teenuse pakkumist kuni 40-le psüühikahäirega inimesele.

Projekti eesmärgid
Üldeesmärk:
Psüühikahäirega täiskasvanud toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele päevakeskuse loomine igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks on üks osa üldeesmärgist. Päevakeskuse ruumides on võimalus erivajadustega inimestel veeta aega kasulikult ja huvitavalt, leida tuge ja lahendusi erinevate eluliselt oluliste murede ja probleemide lahendamiseks selleks kutsutud ja palgatud spetsialistide ja juhendajate abil. Samuti on päevakeskus koht, kus on võimalus meelde tuletada ununenud ja õppida uusi igapäevaelus olulisi tegevusi. Näiteks kirjutamine ja arvutamine, toiduainete valik, ostmine ja toidu valmistamine, arvuti käsitsemine, bussipiletite ostmine, suhtlemine omavalitsusasutustega jne. Päevakeskuse loomine töötamise toetamise teenuse ja tööruumide kõrvale annab juba töötavatele klientidele võimaluse tööpingeid maha laadida, hetkeks töörutiinist päevakeskusesse lõõgastavat tegevust tegema minnes. Samas on toetatud töötamise teenusele suunatud kliendil võimalus esmalt päevakeskuse teenusel olles käia tööga tutvumas, harjutamas ja alles seejärel saab ta otsustada edasise üle.

Üldeesmärk on luua erivajadustega inimestele võimalusi töötamiseks, vaba aja veetmiseks, oma eluga paremaks toimetulekuks jne, sest ise nad enamikel juhtudel seda meie abita ei suuda.

Oleme aastate jooksul seda eesmärki püüdnud ellu viia, sest vajadus selleks on juba ammu olnud. Paraku oleme olnud aastaid erinevatel rendipindadel, klientide arvu suurenemisel ja tellimuste juurde saamisel otsinud üha uusi ja suuremaid ruume. Nüüd on käsil oma maja renoveerimine ja selle ettevõtmise üheks etapiks on ka päevakeskuse käivitamine.

Alaeesmärgid:
Läbi klientide elu korraldamise ja tegevuste korraldamise muutub paremaks esmalt klientide enda elu. Klient on rahulikum, kui tema rahaasjad on korras, kui kõht on täis ja tuba korras.

Klient, olles päevakeskuses õppimas, tööharjutusel, tegelemas vajalike asjadega, annab puhkust oma perele, sugulastele, sotsiaaltöötajatele. Päevakeskuses piisavalt julgust, teadmisi ja oskusi kogunud klient on tööle minnes juba korralik maksumaksja ja ühiskonna täisväärtuslik liige. Sellest paraneb oluliselt kliendi enesehinnang ja toimetulek, vähenevad omavalitsuse väljaminekud toimetulekutoetusteks. Suureneb võimalus klientidel valida päevakeskust, lähtuvalt pakutavatest tegevustest ja teenuse kvaliteedist.

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital” summas 22 762,40 eurot.

Projekti vahekokkuvõte – oktoober 2014
Päevakeskuse rajamine Uus tn 14 asuvasse hoonesse on kulgenud tõusude ja mõõnadega, nagu sarnased ettevõtmised tavaliselt ikka. Esialgse ajakava kohaselt peaks oktoobri lõpu seisuga päevakeskus olema avatud ja klienditöö käima. Paraku nii see pole.

proj_pa_2
proj_pa_3

Plaanid hakkasid muutuma ning tähtajad venima seoses erinevate ametite ja asutuste vahel kooskõlastuste taotlemisega. Eelneva kogemuse puudumisel ei kujutanud ette täidetavate dokumentide hulka. Esimene suurem komistuskivi oli projekteerija leidmine. Projekteerimisega seonduvad tööd läksid pikalt üle algselt kokkulepitud tähtajast. Ja kui juba viltu hakkab vedama siis ikka täiega. Probleeme oli palju uue, lisaks ehitatava osa, ja katuse ehitamisega. Tellitud tööde tähtaegadest kinni ei peetud kuigi põhjused olid inimlikud ja mõistetavad. Katusetööde viivituse tõttu ei saanud alustada sisetöödega, katus ju ei pidanud. Vihmaperioodil tuli üllatusena keldrisse imbuv vesi, mis tegi tõsist muret katla paigaldamisel. Vaatamata erinevatele tõrgetele ja takistustele, oleme nüüdseks juba päevakeskuse ruumide viimistlemise juures. Käsil on pahteldamine ja värvimine. Paigaldamist ootab sanitaartehnika, köögimööbel ja valgustid. Fassaaditööd on viimases kolmandikus, st. paigaldatud on tuuletõkkeplaat, jäänud on osaliselt uue laudise naelutamine. Maja on saanud korraliku soojustuse ja uued puitaknad. Hoones on ruumid juba köetavad, uus katel teeb oma tööd hästi. Radiaatoritest osa on veel paigaldamata, see toimub järk-järgult koos sisetööde edenemisega.

Eelnevale jätkuks tooksin positiivse poole pealt esile meie klientide töö projekti „Päevakeskus“ raames.

Paljud meie klientidest on teinud ära tõsise ja mahuka töö päevakeskuse ruumide koristamisel ja ettevalmistamisel remondiks. Tänu nende abile sai tehtud kõige tolmusem ja mustem töö, vanade ahjude, pliitide ja korstnate lammutamine, kivide puhastamine, ruumidest välja viimine ja ladustamine meie krundile. Vanade katusekivide mahavõtmine, sorteerimine ja kaubaalustele ladumine andis tööd paljudele klientidele mitmeteks päevadeks. Seintelt ja lagedelt kiht-kihilt ammuste materjalide maha võtmine nõudis kannatust ja töökust. Tööd jätkus ka territooriumi korrastamisel, lammutamise käigus saadud vanade laudade saagimisel ja riita ladumisel jne. Klientidele oli huvitav õunapuude tagasilõikamine, et nende viljakust tõsta. Abitöödel päevakeskuse rajamiseks said kliendid näha ja teha töid, mis varem olid neile võõrad. Töötamine päevakeskuse ehitusel on loonud klientide vahel suurema ühtsustunde. Oodatakse põnevusega, millal saab kolida uutesse ruumidesse.

VAATA SIIT TV3 uudisklippi “Viljandis ehitavad puudega inimesed endale kooskäimiseks maja”

Saavutatud
Projekti eesmärk on saavutatud – päevakeskuse loomine. Projekti mõte oli teenuse ettevalmistamine st. ruumide nõuetele vastavusse viimine ja sisustamine. Teenus käivitus sisuliselt peale projekti lõppu. Tööleping on sõlmitud tegevusjuhendajaga, kelle esimene tööülesanne oli päevakeskuse tegevuskava järgmine ning klientide tegevusplaanide täitmine. Koostöös tööle võetud tegevusjuhendajaga oleme välja töötamas küsimustikku, mis annab ülevaate kliendi olemusest ja vajadustest; aitab planeerida tulevasi tegevusi ja on abimaterjaliks kliendiga tegelevatele töötajatele (tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja jne.).

proj_pa_5
Uus-tn-14_335
proj_pa_1
Uus-tn-14_336

Hetkel 10 klienti, kes päevakeskuste tegevustel osalevad, on väga rahul. Köögi kasutamine väga aktiivne ja tegelustoas toimuvad erinevad tegevused. Puhkepausidel on väga populaarne telerist meelelahutusprogrammide vaatamine.

Teenuse arengus näeme edaspidi ette muusikaliseks tegevuseks pillide hankimise, fotograafia ringi jaoks tehnika soetamise, molbertite muretsemise jne. Klientide lisandumisel suurenevad ka rahalised võimalused tegevuste järk-järguliseks käivitamiseks.

Igapäevaelu toetamise teenus eeldab kooskäimiskohta ja üle eestiliselt on välja kujunenud, et selleks on kõige optimaalsem luua see koht päevakeskuse näol. Meie toetatud töö teenuse kliendid said ja saavad igapäevaelu toetamise teenust teistest, üle linna laiali, päevakeskustest. Selline korraldus on ebamugav nii kliendile kui meile – tööandjale. Lähtudes eelkõige kliendi heaolust tõime kaks teenust ühe katuse alla.

Tagasivaade
Projekti käigus töötas päevakeskuse loomisel meie 50 töötamise toetamise teenusel olevast kliendist 25. Kliendid tühjendasid tube vanast mööblist seda lammutades, ladustades või prügilasse saates. Nad osalesid seinte ja lagede puhastamisel erinevatest materjalidest (kakkusid palkseintest tuhandeid roomattide kinnituskonksusid ); lammutasid vanad pliidid ja ahjud; võtsid üles vanad pehkinud põrandad, kaevasid välja mulla, täitsid liivaga jne.; puhastasid terved ahjukivid ja virnastasid; tükeldasid lammutustööde käigus saadud puidu ja ladusid kuuridesse. Palju oli tööd maja ümbruse koristamisega ja hilisema täitematerjali laiali kühveldamisega. Viimistlustöödel osalesid kliendid pahteldamisega, lihvimisega ja värvimisega jm. abitöödega. Terve projekti perioodi vältel tegid kliendid vajalikke transpordi töid ehitusmaterjali ja mööbli veol

Tulevased päevakeskuse kliendid ning meie toetatud töötamise kliendid on ehitusel andnud oma panuse. Näiteks jaanuaris töötas 15 klienti 727 tundi mis kõik oli projekti poolt tasustatud. Aga juulis töötas 11 inimest 264 tundi keda tasustati MTÜ eelarvest ning 2 klienti 174 tundi projekti rahadest. Kogu arvudes on seis järgmine: perioodil jaan-sept on tehtud projekti rahastamisel töötunde 2980, sealhulgas meie omaosalusena 1036 tundi. Ühingu eelarvest oleme kulutanud 1797 töötunni tasustamise.

Osalemine päevakeskuse ehitamisel on panustamine neile enestele loodava keskkonna loomisel. Tekitab ühtekuuluvuse tunde ja on baasiks tulevasele päevakeskusele soodsa õhkkonna loomisel.

Edaspidiseks
Päevakeskus on reeglina koht, kus sisustatakse igapäevaelu toetamise teenusel olevate klientide päeva. Meie päevakeskus on laiema funktsiooniga – päevakeskusesse on kaasatud ka samas majas olevad töötamise toetamise teenusel olevad kliendid. Meie eesmärk on, et senised töötamise toetamise teenusel olevad kliendid oleksid edaspidi igapäevaelu toetamise teenusel. Kahe teenuse sünergia toimest võidab ainult klient.

Lisandunud on ideed mis on seotud ehitatava hoone avara krundiga. Planeerime ehitada kasvuhoone, rajada peenramaa, et võimaldada päevakeskuse klientidele mõtestatud tegevusi värskes õhus. Julgustame kliente ka iseseisvalt köögivilju kodus kasvatama ja hoidiseid valmistama.

VAATA SIIT TV3 uudisklippi “Erivajadustega inimesed said kooskäimiseks moodsad ruumid”

Scroll to Top