Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Töötoad (edaspidi: ühing).

1.2. Ühing juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik alates tema registrisse kandmisest seadusega ettenähtud korras, tal on oma nimega pitsat, iseseisev bilanss ja arveldusarved pankades.

1.4. Ühingu asukoht on Viljandi linn ja aadress Leola l2a, Viljandi, 71012.

1.5. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.

2. Ühingu eesmärgid ja nende saavutamine

2.1. Ühingu eesmärgid on:

2.1.1. toetatud töökohtade loomine täiskasvanud psüühiliste erivajadusega isikutele (klientidele), kellel on toimetuleku ja kohanemisraskused tavaühiskonnas;

2.1.2. psüühikahäiretega klientide igapäevaelus toimetuleku parandamine, nende töö- ja suhtlemisoskuste arendamine, integreerumine tavaühiskonda;

2.1.3. psüühikahäirete ja toimetulemisraskustega klientide ümber- ja täiendõppe korraldamine, erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korras töödega kindlustamine ja teenuste osutamine.

2.2. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ühing:

2.2.1. avab oma teenindustööpunkti lepinguliste tööde vahendamiseks tootjalttellijale;

2.2.2. korraldab toodangu müüki psüühiliste erivajaduste klientide töö stimuleerimiseks ja igapäevase toimetuleku parandamiseks;

2.2.3. võimaldab ühingu arvutitoas omandada kaasaegse infotehnoloogia käsitsemisoskusi;

2.2.4. võtab vastu varalisi annetusi, toetusi, kingitusi ja pärandusi ning muid tulusid, mis ei ole seadusega keelatud;

2.2.5. organiseerib kaubanduslikku tegevust heategevus- ja kultuuriüritustel;

2.2.6. astub lepingulistesse suhetesse Eesti ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

2.2.7. teostab koostööd teiste Eesti ja välismaa samalaadsete ühendustega;

2.2.8. omandab, kasutab ja käsutab oma tegevuses vajalikku vara.

3. Ühingu liikmed

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning osalevad ühingu tegevuses.

3.2. Ühingu liimeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel tasudes ühekordse rahalise või mitterahalise sisseastumismaksu. Mitterahaliseks sisseastumismaksuks võib olla ühingule teenuse osutamine, samuti vara ühingul e või ühingu kasutusse üleandmine või deponeerimine. Kui ühinguga sõlmitud lepinguga ei ole määratud teisiti, loetakse, et vara on antud ühingu omandusse, mitte kasutusse.

3.3. Ühingu liikmel on õigus:

3.3.1. võtta osa ühingu tegevusest;

3.3.2. astuda vabatahtlikult avalduse alusel ühingust välja;

3.3.3. kasutada teisi käesolevast põhikirjast, ühingu organite otsustest Ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

3.4. Ühingu liige on kohustatud:

3.4.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid;

3.4.2. osalema korralistel üldkoosolekutel;

3.4.3. täitma ühingu organite otsuseid, mis on vastavuses seaduse Ja käesoleva põhikirjaga;

3.4.4. hoidma heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara.

3.5. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta on oma süülise tegevusega tekitanud ühingule varalist või moraalset kahju.

3.6. Ühingust välja astunud või välja arvatud ühingu liikmele sisseastumismaksu ei tagastata.

3.7. Ühingu liikmemaksu olemasolu ja suuruse otsustab üldkoosolek.

4. Üldkossolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.

4.2. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. põhikirja muutmine;

4.3.2. ühingu eesmärkide muutmine;

4.3.3. juhatuse liikmete valimine;

4.3.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.3.5. ühingu sisseastumismaksu määramine;

4.3.6. ühingu liikmeks vastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise otsustamine;

4.3.7. ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

4.3.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole käesoleva põhikirja või seadusega antud juhatuse pädevusse.

4.4. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.2. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

4.5. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.

4.6. Igal ühingu liikmel on üldkoosolekus üks hääl.

4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühingu eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/1 0 ühingu liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise, ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.8. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjaga üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.

5. Juhatus

5.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatusse võib kuuluda kuni kolm liiget. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

5.2. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

5.3. Juhatuse liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.4.1. üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine;

5.4.2. ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;

5.4.3. ühingu majandustegevuse korraldamine;

5.4.4. vajadusel palgaliste töötajate ja nende juhendajate töölevõtmine ning nendega lepingute sõlmimine.

5.5. Juhatus võtab vastu otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellelosaleb üle poole juhatuse liikmetest.

6. Ühingu vara

6.1. Ühingu vara tekib sisseastumismaksudest, varalistest mmetustest, toetustest ning muust tulust, mida võidakse saada ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele suunatud tegevusest.

6.2. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.

6.3. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.

6.4. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.

7. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Ühingu likvideerijateks on ühingu juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. SundIõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

Scroll to Top